Privātuma politika

SIA “Arēna Rīga” Privātuma politika

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI UN TO DEFINĪCIJAS

Arēna Rīga – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arēna Rīga”, reģistrācijas Nr. 40003724100, juridiskā adrese: Skanstes iela 21, Rīga, LV-1013, Latvija.

Arēna – daudzfunkcionālā halle “Arēna Rīga” un tai pieguļošais zemes īpašums, kas atrodas Skanstes ielā 21, Rīgā, Latvijā.

Apmeklētājs – jebkura persona, kas vēlas apmeklēt Pasākumu Arēnā vai apmeklē Pasākumu Arēnā.

Apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, un tml.

Datu subjekts – fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, tai skaitā Arēna Rīga darbinieki, apmeklētāji un sadarbības partneri.

Darbinieks – fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā.

Pasākums – mūzikas koncerts, sporta, izklaides pasākums vai jebkurš cits pasākums, kas notiek Arēnā.

Rīkotājs – fiziska vai juridiska persona, kas rīko Pasākumu Arēnā.

Biļešu tirgotājs – Persona, kas ir tiesīga pārdot Biļetes uz Pasākumu.

Personas dati – jebkura ar personu tieši vai netieši saistīta informācija vai tāda informācija, kas varētu ļaut tieši vai netieši personu identificēt.

Privātuma politika – šī Arēnas Rīga Privātuma politika.

Sadarbības partneris – jebkura fiziska persona vai juridiskas personas darbinieks/pārstāvis, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Arēna Rīga sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem, tai skaitā bet ne tikai Rīkotāji, biļešu tirgotāji, ložu nomnieki, reklāmu izvietotāji.

2. KĀ NOTEIKUMI DARBOJAS

2.1. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz šādām fiziskām personām:

2.1.1. Arēna apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz tām personām, kurām tiek veikta videonovērošana;

2.1.2. fiziskajām personām – sadarbības partneriem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod Arēna Rīga jebkādu informāciju (tajā skaitā, sadarbības partneru kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

2.1.3. Arēna Rīga darbiniekiem (ieskaitot praktikantus);

2.1.4. Arēna Rīga interneta mājaslapu apmeklētājiem.

2.2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek sniegti personas dati un kādās Arēna Rīga sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

2.3. Arēna Rīga savā interneta vietnē izmanto sīkdatnes jeb sīkfailus (angļu: cookies) un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkfaili ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Sīkfailu izmantošana Arēna Rīga ļauj nodrošināt visērtāko interneta vietnes lietošanu. Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkfailu lietojumu, aicinām izlasīt Arēna Rīga Sīkdatņu politiku.

3. NOTEIKUMU GROZĪŠANA

Šī Arēnas Rīga Privātuma Politika var tikt grozīta jebkurā laikā, lai atspoguļotu izmaiņas normatīvajos aktos, izmaiņas Arēna Rīga iekšējos noteikumos, izmaiņas Arēna Rīga noslēgtajos līgumos, izmaiņas darba drošības, veselības aizsardzības un citās vispārējās drošības un aizsardzības procedūrās un izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos.

4. PERSONAS DATU PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

4.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Arēna Rīga, reģistrācijas numurs: 40003724100,

juridiskā adrese: Skanstes iela 21, Rīga, LV-1013, Latvija.

4.2. Kontaktinformācijai un saziņai par personas datu apstrādi un ar to saistītajiem jautājumiem jāizmanto elektroniskais pasts – datuaizsardziba@arenariga.com vai rakstiski jāvēršas pēc adreses: Skanstes iela 21, Rīga, LV-1013, ar norādi “Atbildīgai personai par datu drošības pārvaldību”.

5. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

5.1. Personas datu kategorijas, kuras Arēna Rīga, lielākoties saņem, nodod un apstrādā ir šādas:

5.1.1. videonovērošanas rezultātā iegūtie dati;

5.1.2. fiziskās piekļuves dati – darbinieka vārds, uzvārds, fotogrāfija, atrašanās vieta Arēna Rīga teritorijā;

5.1.3. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

5.1.4. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, uzņēmums, amats;

5.1.5. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;

5.1.6. īpašās kategorijas personas dati.

  1. DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS UN MĒRĶIS

6.1.  Arēna Rīga primāri veic personas datu apstrādi:

  1. 1.1. Videonovērošana un fiziskās piekļuves kontrole tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību – lai kontrolētu piekļuvi Arēna Rīga telpām, nodrošinātu infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērstu, atklātu un izmeklētu Arēna Rīga, tās darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzības, novērstu vai atklātu fiziskus draudus Arēna Rīga darbinieku un apmeklētāju drošībai.
  1. 1.2. normatīvo aktu prasību izpildei – lai izpildītu Arēna Rīga saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  1. 1.3. darba līguma noslēgšanai un izpildei – lai novērtētu pretendenta prasmes, noslēgtu darba līgumu un nodrošinātu darba līguma izpildi;
  1. 1.4. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu ar sadarbības partneri un nodrošinātu tā izpildi;
  1. 1.5. lai realizētu no Arēna Rīga un sadarbības partnera pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Arēna Rīga leģitīmās intereses;
  1. 1.6.  tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

7. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

7.1. Arēna Rīga neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

7.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

7.1.2. saskaņā ar fiziskas personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

7.1.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

8. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

8.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

8.2. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams:

8.2.1. Videonovērošanas ieraksts tiek glabāts ne ilgāk kā 30 dienas no tā izveidošanas dienas, ja vien ieraksts nesatur noteikta mērķa sasniegšanai nepieciešamu informāciju. Šādā gadījumā ieraksts tiek saglabāts līdz konstatētā jautājuma noskaidrošanai vai attiecīgās izmeklēšanas pabeigšanai.

8.2.2. Citu personas datu glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu, Arēna Rīga leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību u.tml.).

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Arēna Rīga rūpējas par savā pārziņā nodoto personas datu drošību. Ievērojot minēto, ir izstrādājusi šo Privātuma politiku, kur ir aprakstīta kārtībā, kādā Arēna Rīga apstrādā personas datus.

9.2. Arēna Rīga rūpējas par personas datu privātumu un aizsardzību, ievēro fizisku personu tiesības uz Personas datu Apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu Apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, izmantojot saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

9.3. Arēna Rīga Personas datu Apstrādei var izmantot apstiprinātus datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Arēna Rīga veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji veic Personas datu Apstrādi saskaņā ar Arēna Rīga norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

10. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

10.1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Arēna Rīga.

10.2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Arēna Rīga piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Arēna Rīga veic, pamatojoties uz Arēna Rīga likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

10.3. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:

10.3.1. rakstveida formā klātienē Arēna Rīga birojā, Rīgā, Skanstes iela 21, Rīga, LV-

1013, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

10.3.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parastu un nosūtot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@arenariga.com.

11. NOTEIKUMU DARBĪBAS LAIKS

Šī Privātuma politika augstāk minētajā redakcijā stājas spēkā 2018.gada 14.jūnijā un ir spēkā līdz brīdim, kad tos aizstāj jauna redakcija vai tie tiek grozīti, vai atcelti.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arēna Rīga”