Daudzfunkcionālās halles “Arēna Rīga”
apmeklētāju noteikumi

 

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI UN TO DEFINĪCIJAS

SIA Arēna Rīga – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arēna Rīga”, reģistrācijas Nr. 40003724100, juridiskā adrese: Skanstes iela 21, Rīga, LV-1013, Latvija.

Arēna – daudzfunkcionālā halle “Arēna Rīga” un tai pieguļošais zemes īpašums, kas atrodas Skanstes ielā 21, Rīgā, Latvijā.

Pasākums – mūzikas koncerts, sporta, izklaides pasākums vai jebkurš cits pasākums, kas notiek Arēnā.

Rīkotājs – fiziska vai juridiska persona, kas rīko Pasākumu Arēnā.

Biļete – papīra formas biļete, elektroniskā biļete, aproce vai cita veida atpazīšanas zīme, kas dod tās turētājam tiesības apmeklēt Pasākumu.

Biļešu tirgotājs – Persona, kas ir tiesīga pārdot Biļetes uz Pasākumu.

Apmeklētājs – jebkura persona, kas vēlas apmeklēt Pasākumu Arēnā vai apmeklē Pasākumu Arēnā.

Noteikumi – šie Arēnas Apmeklētāju noteikumi.

Transportlīdzeklis – nozīmē jebkāda veida transportlīdzekli (automašīnu, riteni, motociklu, mopēdu u.c.), kas ir novietots vai tiek novietots Arēnas teritorijā ierīkotajā autostāvvietā.

2. KĀ NOTEIKUMI DARBOJAS

2.1. Apmeklētāju atrašanos un darbības Arēnā reglamentē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošie normatīvie akti. Iegādājoties Biļetes un / vai, ienākot vai, mēģinot ienākt Arēnā, tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un apņēmies ievērot šos Noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.

2.2. Rīkotājiem un / vai Biļešu tirgotājiem var būt pieņemti savi noteikumi un prasības, kas papildus šiem Noteikumiem jāievēro Apmeklētājiem, apmeklējot Pasākumus Arēnā. Gadījumā, ja ir konstatējamas pretrunas starp šādiem Rīkotāju un/vai Biļešu tirgotāju noteikumiem, uzskatāms, ka šie Noteikumi prevalē.

3. NOTEIKUMU GROZĪŠANA

3.1. Šie Arēnas Noteikumi var tikt grozīti jebkurā laikā, lai atspoguļotu izmaiņas SIA Arēna Rīga vai Arēnas iekšējos noteikumos, izmaiņas Arēnas noslēgtajos līgumos ar Rīkotājiem un Biļešu tirgotājiem, izmaiņas darba drošības, veselības aizsardzības un citās vispārējās drošības un aizsardzības procedūrās un izmaiņas attiecīgajos normatīvajos aktos.

3.2. Katrs Arēnas apmeklējums tiks vērtēts saskaņā ar konkrētā apmeklējuma laikā spēkā esošajiem Noteikumiem. Katra Apmeklētāja atbildība ir iepazīties ar aktuālajiem Noteikumiem pirms ieiešanas Arēnā un Pasākuma norises, lai Apmeklētājs būtu informēts par jebkādām izmaiņām šajos Noteikumos.

4. BIĻETES

4.1. Biļetes var būt papīra formā, elektroniskā formā (svītrkods mobilajās ierīcēs), kā aproces vai jebkurā citā formā, kas var tikt ieviests laika gaitā, lai nodrošinātu Apmeklētāju tiesības apmeklēt Pasākumu. Pēc to iegādes Biļetes nevar tikt anulētas vai samainītas citādi kā vien saskaņā ar šiem Noteikumiem vai saskaņā ar Biļešu tirgotāja, no kura Biļetes tiek iegādātas, noteikumiem. Biļetes atbilstība tikai pēc augstāk minētās formas nenozīmē, ka Apmeklētājs automātiski tiek pielaists Pasākuma apmeklēšanai, papildus nepieciešams konstatēt arī Biļetes derīgumu jeb Biļetes uzrādītāja tiesības apmeklēt konkrēto Pasākumu ar konkrēto Biļeti.

4.2. Tikai personas, kurām ir derīgas Biļetes, tiks ielaistas uz Pasākumu Arēnā. Biļetēm ir jāatrodas pie Apmeklētāja visā Pasākuma laikā un visā Arēnas apmeklējuma laikā.

4.3. Apmeklētājam ir jāglabā Biļetes drošībā. Apmeklētāja biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, no tās ir noplēsta daļa utml.). Noplēšot fiziskās biļetes pasakni, tā kļūst nederīga. Biļetes netiks atjaunotas, ja tās ir pazaudētas vai nozagtas. Arēna, SIA Arēna Rīga, Rīkotājs un Biļešu tirgotājs neuzņemas atbildību par Biļetes nozaudēšanu vai zādzību.

4.4. Īpašumā vai valdījumā esoša Biļete nedod nekādas tiesības jebkādā veidā izmantot, mainīt, kopēt vai kā citādi rīkoties ar jebkuru simbolu, preču zīmi, logotipu un/vai jebkādu ar autortiesībām aizsargātu intelektuālo īpašumu, kas attēlots uz šīs biļetes vai tiek izmantots saistībā ar Pasākumu. Biļetes nedrīkst izmantot reklāmām, konkursiem, derībām vai citos komerciālos nolūkos bez Arēnas, Rīkotāja un Biļešu tirgotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

4.5. Katra Biļete nodrošina Apmeklētāju ar tiesībām atrasties noteiktā sēdvietā vai stāvvietu zonā atbilstoši Biļetes vērtībai un Biļetē norādītajai zonai vai sēdvietai. Arēna un Rīkotājs patur tiesības nodrošināt alternatīvas sēdvietas, ja organizatorisku vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt Apmeklētāja atrašanos sēdvietās vai zonās, kas norādītas uz Biļetes. Pie šādiem apstākļiem Arēna un Rīkotājs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu Apmeklētājam līdzvērtīgas pēc vērtības vietas, un šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Arēna un Rīkotājs ir izpildījis savas saistības pret Apmeklētāju, un tas nevar celt jebkāda veida prasības vai pretenzijas pret Arēnu un/vai Rīkotāju.

4.6. Rīkotājam ir tiesības izvēlēties Biļešu tirgotāju, kas veic ieejas biļešu tirdzniecību uz Pasākumu. Lai pārliecinātos par to, vai persona, kas piedāvā biļetes, ir tiesīga to darīt, lūdzu, sazinieties ar SIA Arēna Rīga vai Pasākuma Rīkotāju.

4.7. Gan Arēna, gan Pasākuma Rīkotājs var atteikt iekļūšanu Arēnā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka biļetes, kas tiek uzrādītas, ir pirktas no nepilnvarotiem biļešu tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, kā arī tad, ja tās ir kopētas vai kā savādāk pavairotas.

5. VECUMA IEROBEŽOJUMI UN BĒRNI

5.1. Rīkotājs nosaka vai un no cik gadiem bērniem ieeja Pasākumā ir bez maksas. Atsevišķos Pasākumos Biļetes jāiegādājas visiem, neatkarīgi no vecuma. Lūgums sazināties ar Biļešu tirgotāju vai Pasākuma rīkotāju, lai precizētu Biļešu iegādes noteikumus.

5.2. Apmeklētājam jāievēro, ka nepilngadīgu personu atrašanos Pasākuma norises vietā nosaka atbilstošie Latvijas Republikas normatīvie akti. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu nakts laikā (laiks no pulksten 22:00 līdz pulksten 6:00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes.

5.3. Atsevišķiem Pasākumiem var tikt noteikti apmeklēšanas vecuma ierobežojumi, un par to ievērošanu ir atbildīga persona, kas iegādājas Biļetes savā vai citu personu vārdā. Gadījumā, ja tiek apmeklēts Pasākums, kurā ir noteikti vecuma ierobežojumi, Apmeklētājam pēc attiecīga pieprasījuma ir jāuzrāda personas identitāti un vecumu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju. Arēna un Rīkotājs patur tiesības atteikt Pasākuma apmeklēšanu bez jebkāda veida kompensācijas jebkurai personai, kura nespēj nodrošināt minētā dokumenta uzrādīšanu.

5.4. Apmeklētāja, kā arī personas, kas iegādājas biļetes Apmeklētāja vietā, atbildība ir pārliecināties par konkrētā Pasākuma piemērotību bērniem neatkarīgi no vecuma ierobežojumiem, kā arī to vai Pasākuma auditorija ir piemērota bērniem.

5.5. Arēna un Rīkotājs neiesaka pakļaut bērnus skaļas mūzikas vai trokšņa ietekmei ilgā laika posmā. Gadījumos, ja bērni apmeklē šādus Pasākumus, iesakām izmantot dzirdes aizsardzībai piemērotus palīglīdzekļus. Iesakām Apmeklētājiem ņemt vērā, ka koncertu vide nav piemērota maziem bērniem.

5.6. Izņemot Pasākumus, kas ir īpaši domāti bērniem, pieaugušajiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņu bērni netraucēs citiem Apmeklētājiem. Arēna un Rīkotājs patur tiesības izraidīt no Pasākuma vecākus ar bērniem, ja tie traucē citiem Apmeklētājiem.

6. IEKĻŪŠANA ARĒNĀ

6.1. Apmeklētājam, lai iekļūtu Arēnā, ir jāuzrāda derīga Biļete. Jebkuram Apmeklētājam pēc pieprasījuma ir jāvar uzrādīt derīga Pasākuma Biļete. Nespēja uzrādīt Biļeti var būt par iemeslu Apmeklētāja izraidīšanai no Arēnas.

6.2. Personīgo mantu apskate ir priekšnosacījums iekļūšanai Arēnā, tā tiek veikta, lai nodrošinātu Apmeklētāju drošību, atrodoties Arēnā. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc Arēnas un/vai Rīkotāja pamatotiem ieskatiem, gan pie ienākšanas Arēnā, gan izejot no tās.

6.3. Arēna un Rīkotājs patur tiesības aizliegt ienest Arēnā:

6.3.1. lietas, kas ir vai var būt aizliegtas ar normatīvajiem aktiem. Ikviens, kura rīcībā tiek konstatētas nelegālas vai kontrabandas preces, var tikt saukts pie administratīvās vai kriminālatbildības;

6.3.2. ieročus, munīciju, sprāgstvielas, taures, svilpes, bungas, pašbilžu uzņemšanas kociņus (selfie – sticks), sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, viegli uzliesmojošas un indīgas vielas, psihotropas un narkotiskas vielas, karogu mastus, profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamiem objektīviem), jebkāda veida ēdienus un dzērienus, izņemot zīdaiņu barošanai paredzētus šķidrumus, lielus lietussargus vai jebkuru citu objektu, kas pēc Arēnas vai Rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem Apmeklētājiem, Pasākumam vai Arēnai;

6.3.3. lietas, kuru ienešanu Arēnā aizliedz Pasākuma mākslinieki vai to menedžments, kā arī Pasākumu Rīkotāji.

6.4. Apmeklētāji ir atbildīgi par savu īpašumu, kamēr tie atrodas Arēnā. Ne SIA Arēna Rīga, ne Rīkotājs nenes nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Pasākuma laikā Arēnā. Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai apsardzes personāla, ir paša Apmeklētāja atbildība.

6.5. Pasākumu apmeklēšana Arēnā ar dzīvniekiem nav atļauta.

6.6. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana Arēnā, vai tas var tikt izraidīts no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, par šādu izraidīšanu, ja Apmeklētājs atsakās punktā 6.3. minētās aizliegtās lietas atstāt pie Arēnas vai Rīkotāja personāla vai arī Apmeklētājs nepiekrīt pārmeklēšanai, kā arī tad, ja Arēnas un Rīkotāja pamatotā ieskatā Apmeklētāja uzvedība:

6.6.1. rada riskus savai un citu Pasākuma apmeklētāju veselībai un drošībai;

6.6.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas baudīt Pasākumu;

6.6.3. ietekmē Pasākuma gaitu;

6.6.4. var bojāt vai bojā Arēnas vai Rīkotāja īpašumu;

6.6.5. pārkāpj normatīvos aktus;

6.6.6. pārkāpj šos Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro Arēnā Pasākuma laikā, piemēram, neievēro Arēnā izvietotos paziņojumus, kas aizliedz:

– iekļūšanu aizskatuves zonā vai Apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;

– stāvēšanu evakuācijas ceļos;

– kāpšanu uz ēkas struktūrelementiem;

– priekšmetu vai vielu mešanu uz skatuves vai pūlī, vai kādam citam Apmeklētājam;

– smēķēšanu neatļautā vietā;

– un citus tamlīdzīgus noteikumus, kas izriet no Pasākuma norises specifikas.

6.7. Gadījumā, ja Apmeklētājam ir kādas domstarpības vai problēmas, tam nekavējoties ir jāsazinās ar tuvāko vietu ierādītāju, apsardzes darbinieku vai citu Arēnas vai Rīkotāja darbinieku, lai radušās domstarpības un problēmas varētu atrisināt uzreiz. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka domstarpību vai sūdzību risināšana pēc Pasākuma ir apgrūtināta.

7. PASĀKUMI

7.1. Ja Apmeklētājs pēc ienākšanas Arēnā iziet no tās, tad Apmeklētājam ir jāiegādājas jauna ieejas Biļete. Atsevišķos gadījumos, pēc Arēnas un Rīkotāja ieskatiem, var tikt pieļautas atkāpes no šī punkta.

7.2. Pasākuma Apmeklētājiem ir tiesības piecelties un stāvēt kājās Pasākuma laikā pat, ja tie atrodas sēdvietās. Šādā gadījumā var tikt aizsegts skats citiem Pasākuma apmeklētājiem. Nauda par iegādātajām Biļetēm Apmeklētājiem netiks kompensēta, ja Pasākuma redzamība ir tikusi ierobežota šādā veidā.

7.3. Partera sēdvietas ir izvietotas vienā līmenī un gadījumā, ja Apmeklētājs uzskata, ka šādā veidā nav nodrošināta Pasākuma redzamība, tad jebkādas pretenzijas vai pieprasījumi pēc kompensācijām netiks pieņemti.

7.4. Iekļūt Arēnā pirms norādītā Arēnas durvju atvēršanas laika nav iespējams.

7.5. Atsevišķos Pasākumos un pēc Pasākuma mākslinieku lūguma, tie Apmeklētāji, kas ir nokavējuši Pasākuma sākumu, var netikt ielaisti zālē līdz piemērotam pārtraukumam vai starpbrīdim. Jebkādas pretenzijas saistībā ar minēto no Apmeklētājiem netiks pieņemtas.

7.6. Foto, video un skaņu ierakstošas tehnikas izmantošana Arēnā ir aizliegta, ja vien nav saņemta iepriekšēja rakstiska Arēnas vai Rīkotāja piekrišana.

7.7. Apmeklētājiem ir jāievēro Arēnas un Rīkotāja informatīvās norādes, kas izvietotas Arēnā, kā arī jāpakļaujas Arēnas vietu ierādītāju, cita Arēnas vai Rīkotāja personāla vai apsardzes darbinieku instrukcijām un norādēm.

7.8. Visi publicētie Pasākuma sākuma, starpbrīžu un beigu laiki, kā arī Arēnas durvju atvēršanas laiki ir aptuveni, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Apmeklētāja atbildība ir nodrošināt savlaicīgu ierašanos Arēnā, ja gadījumā Pasākums sākas ātrāk, kā arī ilgāku uzturēšanos Arēnā, ja Pasākums pārsniedz iepriekš norādīto Pasākuma beigu laiku. Arēna un Rīkotājs nenes jebkāda veida finansiālu atbildību, ja Pasākuma sākuma vai beigu laika izmaiņu dēļ Apmeklētajam ir radušies finansiāla rakstura zaudējumi, tai skaitā, ja tas ir ietekmējis Apmeklētāja apmierinātību ar Pasākumu.

7.9. Pasākumu laikā Arēnas apsardzes personālu nodrošina Rīkotāja piesaistīts licencēts apsardzes uzņēmums. Arēna nenes atbildību par apsardzes uzņēmuma personālu, tā lēmumiem vai rīcību. Sūdzību vai neskaidrību gadījumos aicinām griezties pie Pasākuma Rīkotāja vai tā piesaistītā apsardzes uzņēmuma.

7.10. Arēnas teritorijā, kā arī iekštelpās pastāvīgi tiek veikta video novērošana. Pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no Arēnas, Rīkotāja, Pasākumu mākslinieku un citu tam pilnvaroto personu puses. Iegādājoties Biļeti uz Pasākumu un / vai apmeklējot Arēnu, Apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, visas tiesības uz šādu materiālu un tā izmantošanu pieder Arēnai vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu (izņemot Arēnas pastāvīgajā video novērošanā fiksēto un apsardzes nofilmēto materiālu) Arēna, Rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos, piemēram, DVD izdošanā, bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto Apmeklētājam.

7.11. Apmeklētājam jāpamet Arēna mierīgi un netrokšņojot, tādējādi respektējot citus Apmeklētājus un Arēnas apkārtējo namu iedzīvotājus.

8. VESELĪBA UN DROŠĪBA

8.1. Avārijas situācijas gadījumā Apmeklētājam jāizpilda instrukcijas un norādījumi, kurus sniedz Arēnas personāls, apsardzes darbinieki vai citas tam pilnvarotas personas.

8.2. Arēnas iekštelpās ir aizliegts smēķēt. Smēķēt ir atļauts tikai speciāli šim nolūkam norādītās un iekārtotās vietās Arēnas “A” un “C” fasādes pusēs.

8.3. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka ilgstoša skaļa trokšņa iedarbība, kas var būt Pasākuma laikā, var radīt dzirdes bojājumus, kā arī tas, ka Pasākumu laikā var tikt izmantotas mirgojošas gaismas. Apmeklētāji paši uzņemas atbildību par šo apstākļu ietekmi uz savu veselību.

8.4. Ja Apmeklētājiem ir kādas īpašas prasības vai vajadzības attiecībā uz piekļūšanu Arēnai un Pasākumam, tam jāsazinās ar Arēnu pirms Biļešu iegādes, lai pārliecinātos vai Arēna var izpildīt šīs prasības. Pretējā gadījumā Arēna var atteikt noteiktu pakalpojumu sniegšanu, ja par to nav iepriekšējas vienošanās.

9. PĀRTIKA UN DZĒRIENI

9.1. Arēnā ir aizliegts ienest jebkādus pārtikas produktus vai dzērienus (izņemot zīdaiņu barošanai paredzētos). Arēnā ir iespējams iegādāties dažādus ēdienus un dzērienus.

9.2. Dzērienu pudelēm, kas tiek pārdotas Arēnā, tiek noņemti korķi/vāki, skārdenes tiek attaisītas vai izlietas plastmasas glāzēs, lai mazinātu risku un apdraudējumu tām pakļūt zem kājām un apgrūtināt Apmeklētāju kustību, kā arī, lai tās netiktu izmantotas mešanai spēles laukumā vai uz skatuves. Atsevišķos Pasākumos visi dzērieni var tikt izlieti plastmasas glāzēs.

9.3. Alkohols tiek pārdots tikai personām, kas sasniegušas 21 gada vecumu, bez tam Apmeklētājiem ir jābūt gataviem uzrādīt personu apliecinošu dokumentu pēc pārdevēja pieprasījuma, lai pārdevējs varētu pārliecināties par pircēja vecumu.

9.4. Arēna var atteikties pārdot Apmeklētājam alkoholiskos dzērienus, ja Apmeklētājs ir pārmērīgā reibuma stāvoklī, vai arī, pārdodot alkoholiskos dzērienus, Apmeklētājs var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.

10. PREČU, SUVENĪRU PĀRDOŠANA

10.1. Arēnas teritorijā un iekštelpās ir aizliegts pārdot vai izplatīt biļetes, ēdienus, dzērienus vai jebkāda cita veida preces, kā arī dalīt jebkāda veida reklāmas un mārketinga materiālus, veikt reklāmas un mārketinga kampaņas bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar SIA Arēna Rīga administrāciju.

11. PASĀKUMA ATCELŠANA, PĀRCELŠANA, IZMAIŅAS PASĀKUMĀ

11.1. Pasākuma atcelšanas vai pārcelšanas gadījumā Apmeklētājam ir tiesības saņemt kompensāciju par iegādātajām Biļetēm un/vai veikt Biļešu apmaiņu saskaņā ar pilnvarotā Biļešu tirgotāja vai Rīkotāja noteikumiem. Šādos gadījumos Apmeklētājam ir jāsazinās ar Biļešu tirgotāju un/vai Pasākuma Rīkotāju.

11.2. Apmeklētājam ir pienākums pārliecināties par Pasākuma norisi, atcelšanu vai pārcelšanu Arēnas, Rīkotāja vai Biļešu tirgotāja mājas lapā. Informācija par šādām izmaiņām tiks publicēta Arēnas mājas lapā pēc iespējas ātrāk, taču vienlaikus jāņem vērā, ka šādas izmaiņas var būt iepriekš neparedzamas un pēkšņas, tādēļ informācijas parādīšanās mājas lapā var aizkavēties.

11.3. Arēna neuzņemas atbildību un neveic nekādu kompensāciju izmaksu Apmeklētājiem gadījumos, kad Rīkotājs vai Pasākuma mākslinieki Pasākumā veic jebkādas izmaiņas, kas attiecas uz Pasākuma programmu, māksliniekiem, izpildes līdzekļiem un tamlīdzīgi, kas norādīti Biļetē vai jebkurā citā publicētajā informācijā par Pasākumu. Pretenziju gadījumā Apmeklētājam jāvēršas pie Pasākuma Rīkotāja.

12. ARĒNAS AUTOSTĀVVIETAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

12.1. Arēnai ir tiesības nodrošināt Arēnas autostāvvietas pakalpojumu patstāvīgi vai ar pilnvarotu trešo personu starpniecību. Papildus zemāk minētajiem punktiem, apmeklētājiem ir arī saistoši pilnvarotās puses noteikumi par autostāvvietu lietošanu, sīkāka informācija par B un C autostāvvietām šeit: https://www.europark.lv, A teritojas lietošanas notiekumi šeit: https://www.europark.lv

12.2. Apmeklētājiem, lietojot autostāvvietu, piekļūstot tai vai izkļūstot no tās, ir jāievēro šajos Noteikumos ietvertie Arēnas autostāvvietas lietošanas noteikumi, kā arī speciālie autostāvvietas lietošanas noteikumi, ja tādi ir izdoti papildus šiem Noteikumiem, kā arī tie autostāvvietas lietošanas noteikumi, instrukcijas, norādes, kas izvietotas pie iebrauktuves autostāvvietā vai iebrauktuves no tās, kā arī pašā tās teritorijā.

12.3. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka publiskās autostāvvietas ir pieejamas ikvienam. Arēnas personāls vai citas šim nolūkam pilnvarotās trešās personas personāls, kas pārvalda autostāvvietas darbību, uzrauga, lai autostāvvietā neatrastos personas, kas uzvedas vai rīkojas tādā veidā, kas var novest pie Apmeklētāju transportlīdzekļiem vai to aprīkojumam nodarītiem bojājumiem vai transportlīdzekļu zādzības, tomēr Apmeklētājiem jāņem vērā, ka šādus gadījumus nav iespējams izslēgt vispār, tāpēc Arēna šajā ziņā nevar garantēt pilnīgu drošību Apmeklētājam. Tāpēc:

12.3.1. Arēna, tās darbinieki un pilnvarotās personas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem uzņemsies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, zādzībām attiecībā uz autostāvvietā novietotajiem Apmeklētāju transportlīdzekļiem un to aprīkojumu, tad, ja tiks pierādīts, ka šāds bojājums, zaudējums, zādzība radusies Arēnas, tās darbinieku vai pilnvaroto personu prettiesiskas darbības rezultātā;

12.3.2. Arēna, tās darbinieki un pilnvarotās personas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem uzņemsies atbildību par personu nāvi vai miesas bojājumiem, kas nodarīti Arēnas autostāvvietā, tad, ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiks pierādīts, ka nāve vai miesas bojājumi radušies Arēnas, tās darbinieku vai pilnvaroto personu prettiesiskas darbības rezultātā.

12.4. Apmeklētāja atbildība ir nodrošināt to, ka, aizejot no transportlīdzekļa, tiek ievērotas sekojošas darbības:

12.4.1. transportlīdzeklis ir aizslēgts;

12.4.2. transportlīdzekļa logi ir aizvērti;

12.4.3. ja transportlīdzeklis ar aprīkots ar drošības sistēmām, tām jābūt aktivizētām un darba kārtībā;

12.4.4. pēc iespējas neatstāt transportlīdzeklī nekādas mantas, īpaši pārliecināties, vai šādas mantas neatrodas no transportlīdzekļa ārpuses pamanāmās vietās.

12.5. Ja Apmeklētājs ir konstatējis transportlīdzekļa vai tā aprīkojuma bojājumu, vai transportlīdzekļa zādzību, tam nekavējoties jāziņo valsts policijai un Arēnas personālam, ja vien normatīvajos aktos paredzēts, ka šādos gadījumos valsts policijai ziņot nav nepieciešams. Apmeklētājs ir atbildīgs arī par ziņošanu savam apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.

12.6. Ja Apmeklētājs konstatē, ka viņam saskaņā ar šiem Noteikumiem ir prasījuma tiesības pret Arēnu, tās darbinieku vai pilnvaroto personu, Apmeklētājam ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no attiecīgā zaudējuma, bojājuma vai zādzības konstatēšanas jāiesniedz Arēnai rakstisks paziņojums, pievienojot visus uz to brīdi Apmeklētājam pieejamos pierādījumus.

12.7. Apmeklētājam ar transportlīdzekli jāpārvietojas pa autostāvvietu, ievērojot ceļa zīmes, kā arī, ievērojot citas norādes un instrukcijas, kas izvietotas autostāvvietā, vai tās, kuras dod Arēnas vai citas tam attiecīgi pilnvarotas personas personāls, tostarp jāievēro zīmes, kas norāda uz automašīnas novietošanai paredzēto vietu. Apmeklētājs, kurš pārvietojas pa autostāvvietu ar kājām, arī ir atbildīgs par autostāvvietas noteikumu ievērošanu, ciktāl tie attiecas uz viņu.

12.8. Apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par gadījumiem, kad Apmeklētājs pats vai ar savā īpašumā, valdījumā vai turējumā esošu transportlīdzekli ir nodarījis kaitējumu citam transportlīdzeklim vai jebkurai personai, kura atrodas vai pārvietojas pa Arēnas autostāvvietu.

12.9. Apmeklētājam ir jāiegādājas biļete, ja tāda ir paredzēta, iebraukšanai vai izbraukšanai no Arēnas autostāvvietas. Biļešu, caurlaižu, abonementu un cita veida piekļuves līdzekļu cenas, iegādes un lietošanas noteikumi tiek noteikti speciālajos noteikumos vai ir izvietoti pie iebraukšanas Arēnas autostāvvietā.

12.10. Arēnas personālam ir tiesības izraidīt no autostāvvietas un Arēnas jebkuru personu, kura neievēro šos Noteikumus, vai citus noteikumus, kas attiecas uz Arēnas autostāvvietu, tostarp pieprasīt jebkurā laikā Apmeklētāju pārvietot transportlīdzekli ārpus Arēnas teritorijas. Ja Apmeklētājs šo prasību neizpilda, Arēnai ir tiesības transportlīdzekli evakuēt uz Apmeklētāja rēķina.

13. ATBILDĪBA

13.1. Ja Arēna saskaņā ar šiem Noteikumiem ir pārkāpusi savas saistības pret Apmeklētāju, kā rezultātā Apmeklētājam ir nodarīti zaudējumi, Apmeklētājam var būt tiesības pretendēt uz kompensāciju, taču:

13.1.1. Arēna ir atbildīga par zaudējumu vai kaitējumu Apmeklētājam tikai apmērā, kas ir vienāds ar Apmeklētāja Biļetes nominālvērtību;

13.1.2. Arēna nav atbildīga par zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies Apmeklētājam saistībā ar Arēnas un Pasākuma apmeklēšanu, Pasākuma atcelšanu vai pārcelšanu, tādiem kā ceļojuma izdevumi, apmešanās un uzturēšanās izdevumi.

13.2. Šo Noteikumu kontekstā “nepārvarama vara” ir jebkurš iemesls, kas ir ārpus Arēnas vai Rīkotāja kontroles, tostarp, bet ne tikai karš, nemieri, terora akti, ugunsgrēki, eksplozija, plūdi, nacionālās sēras, ļaunprātīgi bojājumi, streiki, pieejas Arēnai bloķēšana, laika apstākļi, valsts un pašvaldību iestāžu un institūciju izdotie tiesību akti, noteikumi, prasības. Ne Arēna, ne Rīkotājs nav atbildīgs attiecībā pret Apmeklētāju saistībā ar darbību vai bezdarbību, kuru izraisījuši vai ietekmējuši “nepārvaramas varas” apstākļi.

13.3. Noteikumu 13.1 un 13.2 punkti nevar tikt interpretēti tā, ka tie izslēdz vai ierobežo Arēnas atbildību par Apmeklētāja nāvi vai miesas bojājumiem, kurus izraisījusi prettiesiska darbība no Arēnas puses, kas konstatēta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14. VISPĀRĪGI

14.1. Ciktāl tas ir pieļaujams no likuma viedokļa, Arēnai ir tiesības brīvi nodot trešajām personām savus no šiem Noteikumiem izrietošos pienākumus un tiesības, nodrošinot, ka Apmeklētāju tiesības tādējādi netiek aizskartas.

14.2. Ja kāds no šo Noteikumu punktiem saskaņā ar spēkā stājušos valsts vai pašvaldības iestādes vai institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu zaudē spēku, attiecīgais punkts tiek atbilstoši aizstāts, grozīts vai papildināts tā, lai saglabātu pārējo Noteikumu punktu nemainīgu spēkā esamību.

14.3. Ja Arēna vai Rīkotājs kavējas realizēt kādu no šiem noteikumiem, tas nenozīmē, ka Arēna ir atteikusies no savām tiesībām tos īstenot.

14.4. Šie Noteikumi ir veidoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jebkuri strīdus gadījumi tiks risināti Latvijas Republikas tiesās.

15. NOTEIKUMU DARBĪBAS LAIKS

15.1. Šie noteikumi augstāk minētajā redakcijā stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī un ir spēkā līdz brīdim, kad tos aizstāj jauna redakcija vai tie tiek grozīti, vai atcelti.

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arēna Rīga”